Till Cybercitys startsida

 Hela Sverige

   Du är här: CyberCity / Sverige: litteratur / Demografi, ekonomi, social

Hela landet: litteratur om stads- och kommunhistoria

Demografisk, ekonomisk och social historia

Ahlberg, Gösta: Befolkningsutvecklingen och urbaniseringen i Sverige 1911–1950. (Population growth and urbanization in Sweden 1911–1950.) Monografier utgivna av Stockholms kommunalförvaltning; 13. Stockholm 1953, diss, 420 s.

Bengtsson, Tommy: "Migration, wages and urbanization in Sweden in the nineteenth century." In: Urbanization in history. A process of dynamic interactions. Red: A. van der Woude et al. Oxford 1990, s 186–204.

Carlsson, Sten: Kvinnoöden i Mälardalen under 1800-talet - en jämförelse mellan land och stad. (Women's destinies in the Lake Mälar Valley during the 19th century. A comparison between town and country.) Kungliga vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok 21 (Uppsala 1978), s 80–125.

Danermark, Berth: Klass, inkomst och boende. Om segregationen i några kommuner. (Class, income and housing. Segregation in some Swedish towns.) Örebro studies; 1. Lund 1983, 167 s.

Daun, Åke: Förortsliv. En etnologisk studie av kulturell förändring. (Suburban life. An ethnological study of cultural change.) Lund 1974, diss, 355 s. Summary in English.

Eriksson, Margaretha & Åkerman, Sune: "Geografisk och social rörlighet. Resultat från trestads-studien". (Geographical and social mobility. Results from the three-town study.) Scandia 1974, s 260-310. Summary in English.

Falk, Thomas: Urban Sweden. Changes in the distribution of populations. The 1960s in focus. (The Economic Research Institute at the Stockholm School of Economy.) Stockholm 1976, diss, 224 s.

Fridlizius, Gunnar: "Agricultural productivity, trade and urban growth during the phase of commercialization of the Swedish economy." In: Urbanization in history. A process of dynamic interactions. Red: A. van der Woude et al. Oxford 1990, s 113–133.

From Sweden to America. A history of the migration. Studia Historica Upsaliensia; 74. Red: Harald Runblom & Hans Norrman. Uppsala 1976, 386 s.

Gadd, Carl-Johan: Självhushållning eller arbetsdelning? Svenskt lant- och stadshantverk ca 1400–1860. (Self-sufficiency or division of labour? Rural and urban crafts in Sweden ca. 1400–1860.) Meddelanden från Ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs universitet; 64. Göteborg 1991, 425 s.

Göransson, Anita: Från familj till fabrik. Teknik, arbetsdelning och skiktning i svenska fabriker 1830–1877. (From family to factory. Technology, division of labour and stratification in Swedish factories 1830–1877.) Lund 1988, Diss, 340 s. Summary in English.

Hammarström, Ingrid: "Anglo-Swedish economic relations and the crisis of 1857". Scandinavian Economic History Review 1962, s 141-164.

Hanssen, Börje: Österlen. Allmoge, köpstafolk och kultursammanhang vid slutet av 1700-talet i sydöstra Skåne. (Österlen. Peasantry, urban population and cultural relations in south-eastern Scania at the end of the 18th century.) Ny upplaga. Stockholm 1977, 561 s.

Hanssen, Börje: "Samhällsklasser i de svenska småstäderna under 1850- och 1860-talen". (Economic and social classes in Swedish provincial towns during the middle 19th century.) Historisk tidskrift 1978, s 243-262. Summary in English.

Hanssen, Börje: "Urban activity, urban people and urban environment in Scandinavian history." International Journal of Comparative Sociology 1963, s 243–258.

Heckscher, Eli: "Den ekonomiska innebörden av 1500- och 1600-talens svenska stadsgrundningar." (The economic significance of the founding of towns in Sweden in the 16th and 17th centuries.) Historisk tidskrift 1923.

Heckscher, Eli: Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa. (Economic history of Sweden from the reign of Gustav Vasa.) Stockholm 1935–1949, 707 + 894 s. Covers the period 1523–1815.

Heckscher, Eli: An economic history of Sweden. Translated into English by Göran Ohlin, with a supplement by Gunnar Heckscher and a preface by Alexander Gerschenkron. Harvard UP 1954, 308 s.

Heckscher, Eli: "Städernas plats i Sveriges samhällshistoria." (The role of towns in Swedish history.) Ekonomisk tidksrift 1938, s 87–110.

Hägerstrand, Torsten: Urbaniseringen. Stadsutveckling och regionala olikheter. (Urbanization. Urban development and regional differences.) Stockholm 1971, 141 s.

Högberg, Staffan: Utrikeshandel och sjöfart på 1700-talet. Stapelvaror i svensk export och import 1738-1808. (Foreign trade and shipping in the 18th century. Staple goods in Swedish export and import 1738–1808.) Stockholm 1969, Diss, 284 s.

Imhof, Arthur: Der agrare Charakter der schwedischen und finnischen Städte im 18. Jahrhundert im vergleich zu Mittel- und Westeuropa. (Veröffentlichungen der Akademie für Raumforschung und Landesplanung. Forschungs- und Sitzungsberichte 88). Hannover 1974, 36 s.

Johansson, Börje & Strömquist, Ulf: Arbetsområden med industri i svenska tätorter. Utvecklingsförlopp och samhällsplanering. (Industrial districts in Swedish built-up areas. Development and planning.) Byggforskningen R 24:1979. Stockholm 1979, 164 s.

Kumlien, Kjell: "Bergbau, Bürger und Bauer im mittelalterlichen Schweden. Einige Umrisse". Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 1965, s 330-346.

Kumlien, Kjell: Sverige och hanseaterna. Studier i svensk politik och utrikeshandel. (Sweden and the Hanseatics. Studies in Swedish policy and foreign trade.) Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar 86. Stockholm 1953, 530 s. Deutsche Zusammenfassung.

Kustbygd i förändring 1650–1950. Familj och hushåll i nordiska fiskesamhällen. (Coastal regions in change 1650–1950. Family and household in Nordic fishing communities.) Red: John Rogers. Reports from the Family History Group, Department of History, Uppsala University; 8. Uppsala 1989, 130 s.

Kuuse, Jan: Inkomstutveckling och förmögenhetsbildning. En undersökning av vissa yrkesgrupper 1924-1959. (Income and property formation. A study of three occupational groups, 1924-1959.) Meddelanden från Ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs universitet; 23. Göteborg 1970, diss, 172 s. Summary in English.

Lindberg, Folke & Söderlund, Ernst: Hantverkarna, 1–2. (Artisans, vols. 1–2.) Den svenska arbetarklassens historia. Stockholm 1947–1949, 259 + 493 s.

Lundkvist, Sven: Folkrörelserna i det svenska samhället 1850-1920. (Popular movements in Sweden, 1850-1920.) Studia Historica Upsaliensia; 85. Uppsala 1976, 244 s.

Lundkvist, Sven: "Rörlighet och social struktur i 1610-talets Sverige." (Mobility and social structure in Sweden, 1610-1619.) Historisk tidskrift 1974, s 192-258. Summary in English.

Norborg, Knut: Befolkningens fördelning och flyttningar i Sverige. (The distribution and mobility of Sweden's population.) Andra upplagan. Lund 1980, 141 s.

Norman, Hans: Från Bergslagen till Nordamerika. Studier i migrationsmönster, social rörlighet och demografisk struktur med utgångspunkt från Örebro län 1851-1915. (From Bergslagen to North America. Studies in migration patterns, social mobility and demographic structure on the basis of Örebro county, 1851-1915.) Studia Historica Upsaliensia; 62. Uppsala 1974, diss, 372 s. Summary in English.

Nyström, Per: Stadsindustriens arbetare före 1800-talet. (Urban facory workers before the 19th century.) Den svenska arbetarklassens historia. Stockholm 1955 (andra upplagan 1983), 471 s.

Sandin, Bengt: Hemmet, gatan, fabriken eller skolan. Folkundervisning och barnuppfostran i svenska städer 1600–1850. (The family, the street, the factory or the school. Popular eductaion and childcare in Swedish cities 1600–1850.) Lund 1986, 320 s. Summary in English.

Schück, Adolf: "Die deutsche Einwanderung in das mittelalterliche Schweden." Hansische Geschichtsblätter 1930.

Stadin, Kekke: "Den gömda och glömda arbetskraften. Stadskvinnor i produktionen under 1600- och 1700-talen." (The hidden and forgotten labour force. Urban women in production during the 17th and 18th centuries.) Historisk tidskrift 1980, s 298-319. Summary in English.

Stadin, Kekke: Småstäder, småborgare och stora samhällsförändringar. Borgarnas sociala struktur i Arboga, Enköping och Västervik under perioden efter 1680. (Small towns, small burghers and great social changes. The social structure of the burghers in Arboga, Enköping and Västervik during the period 1680-1720.) Studia Historica Upsaliensia; 105. Uppsala 1979, diss, 180 s. Summary in English.

Stadsborna. Tankar kring stadsstudier. (Urban people. Thoughts about urban studies.) Red: Rune Egnström & Gunilla Lindberg. Bygd och natur årsbok 1980. Stockholm 1981, 103 s.

Söderberg, Johan: "Teorier om klass i stadshistoria." (Theories on class in urban history.) Scandia 1984, s 19–38.

Söderberg, Johan: "A long-term perspective on regional economic development in Sweden, ca 1550–1914." The Scandinavian Economic History Review 1984, s 1–16.

Söderberg, Johan & Lundgren, Nils Gustav: Ekonomisk och geografisk koncentration 1850-1980. (Economic and geographical concentration 1850-1980.) Lund 1982, 76 s.

Söderberg, Tom: Den namnlösa medelklassen. (The anonymous middle class.) Stockholm 1956, 262 s. Summary in English.

Söderberg, Tom: Hantverkarna i brytningstid 1820–1970. (The artisans during the transition period 1820–1870.) Stockholm 1956, 156 s.

Söderberg, Tom: Hantverkarna i genombrottsskedet 1870-1920. (The artisans in the breakthrough period 1870-1920.) Stockholm 1965, 342 s.

Söderberg, Tom: "Sveriges handel under medeltiden och äldre vasatiden." (Swedish commerce during the middle ages and the 16th century.) Nordisk kultur 16. København 1933, s. 148–166.

Tedebrand, Lars Göran: Västernorrland och Nordamerika 1875–1913. Utvandring och återinvandring. (Emigration from Västernorrland county to North America and re-immigration to Västernorrland county, 1875–1913.) Studia Historica Upsaliensia; 42. Uppsala 1972, diss, 341 s. Summary in English.

Urbanization and the epidemiological transition. Red: Marie Clark Nelson & John Rogers. Reports from the Family History Group, Department of History, Uppsala University; 9. Uppsala 1989, 135 s.

Westlund, Hans: Kommunikationer, tillgänglighet, omvandling. En studie av samspelet mellan kommunikationsnät och näringsstruktur i Sveriges mellanstora städer 1850–1970. (Communications, accessibility, transformation. A study of the interplay of communications networks and industrial structure in medium-sized Swedish towns 1850–1970.) Umeå studies in economic history; 16. Umeå 1992, Diss, 230 s. Summary in English.

Åkerman, Sune: "Internal migration, industrialization and urbanization [1895-1930]: a summary of the Västmanland study." The Scandinavian Economic History Review 1975, s 149-158.

Öhman, Jan: Staden och det varjedagliga utbytet. (The city and everyday exchange.) Geografiska regionstudier; 13. Uppsala 1982, diss, 168 s. Summary in English.

   upp

 
 
Krångliga ord?

Prova att klicka på understrukna ord i texten, så bör du få en ordförklaring. Om det inte fungerar kan du istället läsa vår ordlista.

Problem med länkar?

Om din webbläsare saknar JavaScript måste du välja sida från vår Platskarta istället.

 Allmänt

 Bibliografier

 Källtexter

 Politisk, konstitutionell
och administrativ historia

 Topografi,
stadsplanering och
stadsbyggnation

 Demografisk,
ekonomisk och social
historia

 Förhistoria, ursprung
och tidig tillväxt

 Enskilda forntida
stadssamhällen

 Kontakta CyberCity

CyberCity - Lars Nilsson
© Stads- och kommunhistoriska institutet.
webmaster: kontakt@collegit.se
Senast uppdaterad 12 januari, 2005